Protokół z pierwszych obrad Rady

Protokół z dnia 08.04.2017
z obrad Rady
Stowarzyszenia Gry i Fantastyka

Obrady Rady Stowarzyszenia rozpoczęły się o godzinie 19:15

Obrady przebiegały następująco:

1. Otwarcie obrad Rady Stowarzyszenia.

2. Powołanie Prezesa Stowarzyszenia w osobie Krzysztofa Sałdana jednogłośnie przez Radę.

3. Powołanie zastępcy Prezesa Stowarzyszenia w osobie Kamila Grecko jednogłośnie przez Radę.

4. Powołanie Sekretarza Rady w osobie Jakuba Halata jednogłośnie przez Radę.

5. Powołanie Rewidenta Rady w osobie Daniela Niebieszczaoskiego przez Radę.

6. Rada na okres swojej kadencji jednogłośnie Rada powołała Księgowego do potrzeb działalności
Stowarzyszenia w osobie Andrzeja Krauze.

7. Wolne wnioski członków Rady Stowarzyszenia.

8. Zamknięcie obrad Rady Stowarzyszenia przez Prezesa Stowarzyszenia Krzysztofa Sałdana.

O godzinie 19:45 zakończyły się obrady Rady Stowarzyszenia.